პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  1. ზოგადი დებულებები

1.1. შპს „მიქაბერიძე და პარტნიორები, იურიდიული მომსახურება, იურიდიული დახმარება“  (შემდგომში ასევე „კომპანია“ ან/და „ჩვენ“) თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ამუშავებს მხოლოდ  მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე;

1.2. ჩვენ თქვენს პერსონალური ინფორმაციის ვამუშავებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მოგვმართავთ იურიდიული დახმარებისთვის და მიიღებთ ჩვენგან შესაბამის სერვისს.

1.3. შესაბამისად ზემოაღნიშნულისა, ჩვენი მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად თანხმობას აცხადებთ, რომ კომპანიამ დაამუშავოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია თქვენთვის სასურველი იურიდიული სერვისის მიღების მიზნით.

1.4. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე თქვენი თანხმობა, საჭიროების შემთხვევაში დამატებით შეიძლება გამოიხატოს ასევე წერილობით, ზეპირად, სატელეკომუნიკაციო ან სხვა შესაბამისი საშუალებებით, რომლითაც შესაძლებელია ნათლად დადგინდეს თქვენი ნება დამუშავების შესახებ;

1.5. წინამდებარე პოლიტიკა ვრცელდება ყველა იმ პირზე, რომელიც ამყარებს ჩვენთან საქმიან ურთიერთობას. 

  1. პერსონალური მონაცემები, რომელიც მუშავდება კომპანიის მიერ

2.1. მონაცემთა დამუშავებაში იგულისხმება ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;

2.2. თქვენთვის სასურველი იურიდიული მომსახურების მიღების მიზნით ჩვენს მიერ შესაძლებელია დამუშავდეს შემდეგი პერსონალური ინფორმაცია:

2.2.1. სახელი, გვარი, სქესი, დაბადების თარიღი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახე, სერია, ნომერი, პირადი ნომერი, მოქალაქეობა, ქვეყანა, ფაქტობრივი და რეგისტრაციის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, პირადი და სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საბანკო ანგარიშის ნომერი (ეს მონაცემები ან/და მათი ნაწილი მუშავდება ყველა შემთხვევებში);

2.2.2. ოჯახური მდგომარეობა, საქმიანობა/პროფესია, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ეს ინფორმაცია მუშავდება, თუ ეს აუცილებელია იმ იურიდიული მომსახურების გასაწევად, რომელიც უკავშირდება თქვენთვის გაწეულ სამედიცინო მომსახურებას, ოჯახურ ან/და შრომით-სამართლებრივ საკითხებს);

2.2.3. ინფორმაცია რასობრივ ან ეთნიკურ კუთვნილებასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ მრწამსთან, პროფესიულ კავშირში გაწევრებასთან, სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნასამართლობასთან, ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან, პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან, პირთან საპროცესო შეთანხმების დადებასთან, განრიდებასთან, დანაშაულის მსხვერპლად აღიარებასთან ან დაზარალებულად ცნობასთან დაკავშირებით (ეს ინფორმაცია მუშავდება, თუ ეს აუცილებელია იმ იურიდიული მომსახურების გასაწევად, რომელიც უკავშირდება სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებას, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ან/და უშუალოდ ამ მონაცემებთან დაკავშირებულ სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ საქმეს, მათ შორის, დისკრიმინაციულ მოპყრობას ზემოაღნიშნული რომელიმე ნიშნით);

შენიშვნა: დისკრიმნაციულ მოპყრობასთან დაკავშირებულ საქმეებში ამ პუნქტში მითითებული მონაცემები მუშავდება შესაბამისი პროპროციით, კერძოდ, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მუშავდება თქვენი კუთვნილება მხოლოდ იმ ნიშანთან, რა ნიშნითაც განიცადეთ დისკრიმინაცია.

2.2.4. ინფორმაცია თქვენს საკუთრებაში არსებული ქონების შესახებ, მათ შორის და არა მხოლოდ, უძრავი ქონების მახასიათებლები, მოძრავი ქონების მახასიათებლები, წილის, აქციის, პაის, ფასიანი ქაღალდების მახასიათებლები და/ან ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემები, ასევე არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეების მახასიათებლები (ეს ინფორმაცია მუშავდება იმ შემთხვევაში,  თუ ეს აუცილებელია იმ იურიდიული მომსახურების გასაწევად, რომელიც უკავშირდება ქონებრივ/ფინანსურ საკითხებს, დავებს და ა.შ.);

2.2.4. სხვა ხასიათის პერსონალური ინფორმაცია, თუ ეს აუცილებელი იმ იურიდიული მომსახურების გასაწევად, რომელიც გესაჭიროებათ თქვენ. 

  1. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პრინციპები

3.1. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ჩვენ ვიცავთ შემდეგ პრინციპებს:

3.1.1. მონაცემები მუშავდება სამართლიანად და კანონიერად, თქვენი ღირსების ან/და საქმიანი რეპუტაციის შეულახავად;

3.1.2. მონაცემები მუშავდება მხოლოდ კონკრეტული, თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე მკაფიოდ განსაზღვრული, კანონიერი მიზნებისათვის. ჩვენ არ ვახდენთ თქვენს მონაცემთა შემდგომ დამუშავებას სხვა, თავდაპირველ მიზანთან შეუთავსებელი მიზნით;

3.1.3. მონაცემები მუშავდება მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია თქვენთვის იურიდიული მომსახურების განხორციელებისა და შესაბამისი კანონიერი მიზნის მისაღწევად. მონაცემები მუშავდება იმ მიზნის ადეკვატურად და პროპორციულად, რომლის მისაღწევადაც ხორციელდება იურიდიული მომსახურება;

3.1.4. ჩვენ ვშლით ან/და ვანადგურებთ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც აღმოჩნდა ჩვენთან და რომელიც შეუსაბამოა დამუშავების მიზანთან.

3.1.5. თქვენი პერსონალური მონაცემები ინახება მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად. ამ მიზნის მიღწევის შემდეგ, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, თქვენი მონაცემები იშლება ან ნადგურდება ან ინახება თქვენი იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით (მაგალითდ დოკუმენტები, რომელიც შექმნილია იურიდიული მომსახურების შედეგად და რომელთაც აქვთ მნიშვნელობა იურიდიული პრაქტიკისთვის ან/და იურიდიული დოქტრინისთვის). 

  1. პერსონალურ მონაცემთა გამჟღავნება

4.1. ჩვენი კომპანია მიიღებს  ყველა ისეთ ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისაგან, მოპოვებისაგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან.

4.2. თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გამჟღავნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

4.2.1. გამჟღავნებაზე მიღებული გვაქვს თქვენი წინასწარი თანხმობა;

4.2.2. მოქმედი კანონმდებლობა აკისრებს ჩვენს კომპანიას გამჟღავნებას;

4.2.3. გამჟღავნება, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, მოთხოვნილია სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი დაწესებულების მიერ.

4.3. ნებისმიერ შემთხვევაში გამჟღავნება მოხდება კანონის შესაბამისად, მხოლოდ იმ მოცულობით და მხოლოდ იმ მიზნის პროპორციულად, რომლისთვისაც მჟღავნდება პერსონალური ინფორმაცია. 

  1. კონფიდენციალურობა

5.1. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით იურიდიული მომსახურების ან/და საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში, კონფიდენციალურია და ექვემდებარება დაცვას გასული დროის მიუხედავად.

5.2. კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება ჩვენს მიერ მოხდება შემხვედრი საჭიროებისას და მხოლოდ შემდეგ შემთხვევბში:

5.2.1. თუ გვაქვს თქვენი თანხმობა კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნებაზე:

5.2.2. თუ კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენება/გამჟღავნება თქვენი  წარმომადგენლობის ან დაცვის პროცესში აუცილებელია თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და თუ მისი გამჟღავნება თქვენ ჩვენთვის წინასწარ არ აკიგრძალავთ;

5.2.3. თუ ეს აუცილებელია ჩვენი კომპანიის ან ჩვენი კომპანიის თანამშრომლების  (ადვოკატების) მიერ წაყენებული ბრალდებისგან ან მოთხოვნისგან თავის დასაცავად ან ჩვენს მიერ მიუღებელი ჰონორარის თაობაზე სასამართლო დავის არსებობისას. 

  1. თქვენი უფლებები

6.1. თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ და მიიღოთ ჩვენგან ინფორმაცია, თუ თქვენი რომელი მონაცემები მუშავდება, რა არის მონაცემთა დამუშავების მიზანი, რა არის მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი, რა გზით შეგროვდა მონაცემები, ვისზე გაიცა თქვენს შესახებ მონაცემები, მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი (თუ ადგილი ჰქონდა ამგვარ გაცემას).

6.2. თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში კომპანია გაასწორებს, განაახლებს, დაამატებს, დაბლოკავს, წაშლის ან გაანადგურებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

6.3. თქვენ უფლება გაქვთ, ნებისმიერ დროს, განმარტების გარეშე უარი განაცხადოთ თქვენს მიერვე გაცხადებულ თანხმობაზე და მოითხოვოთ მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებულ მონაცემთა განადგურება. აღნიშნულ შემთხვევაში გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის შეზღუდვა (შეწყვეტა) გამოიწვევს იურდიული მომსახურების შეწყვეტასაც, ვინაიდან თქვენს ინტერესებზე მორგებული იურდიული მომსახურების განხორციელება შეუძლებელია თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებისა და გამოყენების გარეშე.

6.4. თქვენ უფლება გაქვთ არ გასცეთ თანხმობა კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნებაზე, მათ შორის, იმ შემთხვევისთვის, თუ ეს აუცილებელია თქვენივე ინტერესების დასაცავად. 

  1. პრეტენზიების განხილვა

7.1. წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრულ საკითხებთან დაკავშირებით ნებისმიერი შენიშვნის, პრეტენზიის თუ საჩივრის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვმართოთ ელექტრონულად შემდეგ ელ. ფოსტაზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

7.2. პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული პრეტენზიის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ასევე მიმართოთ საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს (მის: საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105, ტელ: (+995 32) 242 1000, ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. , https://personaldata.ge/ka) ან საქართველოს სასამართლოს;

7.3. კონფიდენციალურობის საკითხთან დაკავშირებით პრეტენზიის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ასევე მიმართოთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას (მის: თბილისი, თინათინ ვირსალაძის I ჩიხი, #1, დიღომი, 0159, ტელ.: (+995 32) 298 78 78, ელ. ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., https://gba.ge/ka).

პატივისცემით,
შპს „მიქაბერიძე და პარტნიორები, იურიდიული მომსახურება, იურიდიული დახმარება“ 

ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71