• მიწის ნაკვეთსა და შენობა-ნაგებობებზე უფლებათა რეგისტრაცია
  • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის და სარეგისტრაციო წინაპირობების ანალიზი
  • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული რისკების შეფასება და სამართლებრივი დასკვნების მომზადება
  • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხელშეკრულების მომზადება და შესაბამისი უფლების რეგისტრაცია (ნასყიდობა, იპოთეკა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი, აღნაგობა, იჯარა, ქირავნობა და ა.შ.)
  • უძრავი ქონების პრივატიზაციასთან დაკავშირებული მომსახურება, მათ შორის, აუქციონისა და პირდაპირი ფორმით განკარგვასთან, ასევე, საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით სამართლებრივი მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალურ ორგანოებში
  • წარმომადგენლობა სასამართლოში უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, როგორც სახელმწიფო და მუნიციპალურ ორგანოებთან, ისე კერძო პირებთან წარმოშობილ დავებზე
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71