სამოქალაქო სამართალი
კორპორაციული სამართალი
სახელშეკრულებო სამართალი
შრომის სამართალი
ინტელექტუალური სამართალი
უძრავი ქონება
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
მოქალაქეობა და ბინადრობა
ადმინისტრაციული სამართალი
ლიცენზიები და ნებართვები
ადვოკატირება სასამართლოსა და არბიტრაჟში
აუთსორსინგი
სისხლის სამართალი
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71