• სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირის (ფილიალის) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადება და იურიდიული პირის რეგისტრაცია
  • პარტნიორთა/აქციონერთა კრებებზე მონაწილეობა და კრებაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა მომზადება
  • წილის/აქციის განკარგვასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადება
  • საწარმოს რეორგანიზაცია (გარდაქმნა/შერწყმა/გაყოფა) და ლიკვიდაცია
  • რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია
  • დირექტორებთან (ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირებთან) სამსახურებრივი ხელშეკრულების გაფორმება
  • Due diligence-ს მომზადება
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71