• საავტორო და მომიჯნავე უფლებებით სარგებლობის თაობაზე კონსულტაცია
  • ქონებრივი საავტორო უფლებების განკარგვის თაობაზე სალიცენზიო ხელშეკრულებების მომზადება
  • სასაქონლო ნიშანის/პატენტის რეგისტრაცია საქპატენტში
  • წარმომადგენლობა სასამართლოსა და საქპატენტში ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ დავებზე
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71