სამართალწარმოება

არსებობს სამართალწარმოების მთელი რიგი სახეები, რომელშიც სპეციალური ცოდნის გარეშე მონაწილეობა ვერ უზრუნველყოფს თქვენი ინტერესების ჯეროვან დაცვას, ასევე კანონმდებლობით მონიჭებული უფლებების სათანადოდ რეალიზაციას. საქმის წარმოება სასამართლოში, არბიტრაჟში, მედიაციაში მიზანშეწონილია განხორციელდეს კვალიფიციური იურიდიული წარმომადგენლის მეშვეობით. გარდა ამისა, კანონმდებლობით დადგენილია საჯარო ორგანოებში ადმინისტრაციული წარმოების რამდენიმე ზოგადი სახე, ასევე ცალკეული სპეციალური საკანონმდებლო აქტებით განსაზღვრულია მთელი რიგი სპეციალური ადმინისტრაციული წარმოებები. ჩვენი იურიდიული კომპანია უზრუნველყოფს თქვენს მხარდაჭერას და  წარმომადგენლობას ნებისმიერ სამართალწარმოების პროცესში.

ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71