იურიდიული დოკუმენტების მომზადება

კერძო სამართლებრივი ურთიერთობები განსხვავებულია და არ არის მიზანშეწონილი სხვადასხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან საქმიანი ურთიერთობისას გამოყენებული იქნეს ერთი და იგივე, შაბლონური ტიპის იურიდიული დოკუმენტები. იურიდიული ხასიათის დოკუმენტების სწორ და კვალიფციურ შედგენას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით, სამართალურთიერთობის მხარეთა შორის დავის წარმოშობის შემთხვევაში. მხარეთა ნამდვილი ნების გარკვევა და დავის გადაწყვეტა სასამართლოს მიერ მათ შორის გაფორმებული დოკუმენტების/ხელშეკრულებების გულდასმით შესწავლის და განმარტების შედეგად ხდება. შაბლონური დოკუმენტები ვერ უზრუნველყოფს თქვენი ინტერესების ჯეროვან დაცვას და თითოეულ შემთხვევაში მიზანშეწონილია ინდივიდუალური იურიდილი დოკუმენტის შედგენა.

ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71