იურიდიული წარმომადგენლობა

იურიდიული წარმომადგენლობის განხორციელების საჭიროება ხშირად წარმოიშობა შესაძლო კონტრაჰენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში. მთელ რიგ შემთხვევებში მიზანშეწონილია წინასახელშეკრულებო ურთიერთობების რეგულირება და დოკუმენტირება. გარდა ამისა, ხშირად დგება მომავალი სამართლებრივი ურთიერთობების ცალკეულ არსებით პირობებზე მეორე მხარესთან ერთად კოორდინირებულად მუშაობის აუცილებლობა. ჩვენი იურიდიული კომპანია თქვენს კონტრაჰენტებთან, პარტნიორებთან და პოტენციურ კლიენტებთან ურთიერთობაში გაგიწევთ კვალიფიციურ სამართლებრივ წარმომადგენლობას.

ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71