• კონსულტაციები და წარმომადგენლობა ნებისმიერი ტიპის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების გამოცემასთან, ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვასთან და ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით
  • წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ დავებში, ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71