• კონსულტაცია და წარმომადგენლობა (სასამართლოში, მეორე მხარესთან) განქორწინებასთან, ქონების გაყოფასთან, შვილების საცხოვრებელი ადგილის და მათი ნახვის საათების განსაზღვრასთან დაკავშირებით
  • წარმომადგენლობა სასამართლოში მშობლის უფლებების შეზღუდვასთან დაკავშირებით
  • წარმომადგენლობა სასამართლოში პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობასთან დაკავშირებით
  • წარმომადგენლობა სამკვიდრო ქონების გაყოფასა და სხვა სამემკვიდრეო დავებთან დაკავშირებით
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71