• ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების, შინაგანაწესის და სხვა შრომით-სამართლებრივი დოკუმენტების პროექტების მომზადება
  • იურიდიული პირების შრომითი ინსპექტირებისას მოსალოდნელი რისკების მინიმიზაცია
  • კონსულტაცია შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის საფუძვლებისა და შრომითი დავების თავიდან აცილების თაობაზე
  • ფიზიკურ პირთა შრომითი უფლებების დაცვა
  • შრომით დავებზე სასამართლოში წარმომადგენლობა
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71