• კონსულტაციები საქართველოში ლიცენზირებად და ნებართვას დაქვემდებარებულ საქმიანობებთან დაკავშირებით
  • წარმომადგენლობა ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო და მუნიციპალურ ორგანოებში
  • კონსულტაციები და წარმომადგენლობა სამშენებლო ნებართვების მოპოვებასთან დაკავშირებით
  • წარმომადგენლობა სასამართლოში ლიცენზიებსა და ნებართვებთან დაკავშირებულ დავებში
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71