• დარღვეული უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების აღდგენის და რეალიზაციის მიზნით კონსულტაცია და წარმომადგენლობა სასამართლოში, არბიტრაჟსა და მედიაციაში
  • პროცესუალურ უფლებათა რეალიზაციის უზრუნველყოფა
  • სამართლებრივი მხარდაჭერა დავისთვის მნიშვნელობის მქონე გარემოემათა დადგენის მიზნით მტკიცებულებათა მოძიების, შეგროვების და მომზადების პროცესში
  • კონსულტაცია დავათა მორიგებით დასრულების და მორიგების პირობების განსაზღვრის მიზნით
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71