• ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ანალიზი ან/და ხელშეკრულებათა პროექტების მომზადება
  • წარმომადგენლობა წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში
  • დადებულ ხელშეკრულებათა შესრულების მონიტორინგი
  • წარმომადგენლობა სასამართლოსა და არბიტრაჟში სახელშეკრულებო დავებზე
ელ-ფოსტა: info@mplaw.ge
ტელეფონი: +995 595 53 53 71